Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка на Програма за прилагане на Стратегия за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г.

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /07.08.2017 г./

Във връзка с разработването на Програма за прилагане на Стратегия за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г. Министерство по опазване на околната среда на Република Сърбия с писмо № 350-02-05/2017-02 от 24.07.2017 г. предостави на Министерство на околната среда и водите на България уведомление за изработване на Програмата, проект на Програмата (част 1 и част 2) и доклад за стратегическа екологична оценка на Стратегията за развитие на енергийния сектор на Република Сърбия до 2025 г. с прогнози до 2030 г. на английски език.

Писмо на МОСВ, че няма необходимост от участие в трансграничната процедура по ЕО.