Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка на Стратегия за развитие на водния транспорт в Република Сърбия 2015-2025 г.

Уведомяване от страна на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /30.01.2015/

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Стратегия за развитие на водния транспорт в Република Сърбия 2015-2025 г. Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия предостави (с писмо) на  Министерство на околната среда и водите уведомление с приложениe резюме на стратегията и резюме на доклада за СЕО на английски език.

С писмо МОСВ е заявило на Министерство на селското стопанство и защита на околната среда на Република Сърбия, че желае да участва в процедурата по СЕО /27.02.2015 г./