Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка за Енергийна стратегия на Република Сърбия до 2025 г. с прогноза до 2030 г.

Уведомяване от страна на Посолството на Република Сърбия

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Енергийната стратегия на Република Сърбия до 2025 г. с хоризонт до 2030 г. Посолството на Република Сърбия чрез Министерство на външните работи на Република България предостави уведомление с приложени проект на стратегията и доклад за СЕО на английски език.

С писмо МОСВ е отговорило на Посолството на Република Сърбия, че няма необходимост от участие на Република България в процедурата по СЕО. /20.01.2014/