Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка за Енергийна стратегия на Румъния за периода 2019-2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Нотификация от Министерството на околната среда на Румъния за Енергийна стратегия на Румъния за периода 2019-2030 г. с хоризонт до 2050 г.:

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

(08.08.2019 г.)

Във връзка с провеждана процедура по стратегическа екологична оценка (СЕО) Министерството на околната среда на Румъния предостави на Министерство на околната среда и водите на България с писмо (изх. № 4184/GLG/07.08.2019) нотификация за Енергийна стратегия на Румъния за периода 2019-2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Документацията за процедурата по СЕО, включваща проект на Енергийна стратегия на  Румъния за периода 2019-2030 г. с хоризонт до 2050 г., доклад за стратегическа екологична оценка на Стратегията с приложения и доклад за оценка на съвместимостта с приложения (на  английски език) са получени по електронна поща.

Министерството на околната среда и водите на България ще изготви отговор до 15 септември 2019 г. , с който ще уведоми Министерството на околната среда на Румения дали ще участва в процедурата по задължителна екологична оценка.

Писмо на Министерството на околната среда и водите на България с изх. № 99-00-241/13.09.2019 г., с което заявява  участие в трансграничната процедура по екологична оценка

Писмо на Министерството на околната среда и водите на България с изх. № 99-00-241/20.02.2020 г. с бележки и коментари по документацията за екологична оценка

Отговор на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния с изх. № EICP/120500/27.10.2020