Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка за Генерален план за „Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона“

Уведомяване от страна на румънското Министерство на околната среда и горите

На основание чл. 35, т.1, буква „б” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

Във връзка с провежданата в момента процедура по СЕО за Генерален план за «Опазване и възстановяване на румънската крайбрежна зона» румънското Министерство на околната среда и горите предостави на българското Министерство на околната среда и водите на електронен носител, на английски език:

С писмо МОСВ е заявило на румънското Министерство на околната среда и горите, че желае да участва в процедурата по СЕО. /12.02.2012/

Осигурен е обществен достъп до изброената документация на интересуващите се в продължение на 30 дни, считано от 13.02.2012 г., както следва:

  • чрез интернет страница: www.moew.government.bg;
  • в сградата на МОСВ, информационен кабинет, ул.”У. Гладстон” № 67, партер, приемно време от 14.00 до 17.00 часа всеки работен ден (осигурени на хартиен носител са докладите за СЕО и ОС);

Получените до 13.03.2012 г. в МОСВ писмени становища ще бъдат изпратени своевременно до румънското Министерство на околната среда и горите за съобразяване.

Резултати от консултациите

Въз основа на постъпилите бележки, мнения и коментари, до румънското Министерство на околната среда и водите е изпратено писмо (на английски език) с настояване да бъдат извършени и предоставени на българското Министерство на околната среда и водите по-подробни анализи и оценки относно въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на Генералния план. /03.04.2012/

Предоставена допълнителна информация от Румънската страна

Министерство на околната среда и горите на Румъния е предоставило допълнителна информация относно потенциалните въздействия на Генералния план върху територията на Република България. От страна на МОСВ на Република България е изразено становище по предоставената допълнителна информация (на английски език)./08.06.2012/

Екологично одобрение на Генералния план от Министерство на околната среда и горите на Румъния

Министерство на околната среда и горите на Румъния е предоставило на Министерство на околната среда и водите на Република България Екологичното одобрение на плана. С писмо (на английски език) на МОСВ на Република България, румънската страна е уведомена, че предоставената документация е приета за сведение, както и за потвърждение, че ще бъдат изпълнени исканията на МОСВ за своевременно предоставяне на резултатите от мониторинга върху околната среда по време на прилагането на плана и на уведомления за проектите, произтичащи от плана. /11.09.2012/