Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка за Пространствен план на Република Сърбия за периода 2021-2035 г.

Уведомяване от страна на Посолството на Република Сърбия

На основание чл. 35, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А

Във връзка с провеждаща се процедура по СЕО за Пространствен план на Репулика Сърбия за периода 2021-2035 г. Република Сърбия предостави на Република България нотификация и доклад за СЕО.

С писмо МОСВ е заявило желание за участие в трансгранична процедура по СЕО. 

/12.08.2021 г./