Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе

Днес, 25.04.2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе“, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел ІІ и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С Генералния план на пристанище за обществен транспорт Русе се определя неговото дългосрочно развитие, обосновано с технологични и маркетингови изводи в съответствие с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., както и с устройствени планове от по-горна степен.

Целите на Генералния план се определят със заданието за проектиране, одобрено със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-410 от 21.10.2021 г. и № РД02-14-893 от 18.10.2021 г. и се свеждат до:

  • Възможности за развитие на съществуващите пристанищни дейности и услуги с оптимизиране на зоните, в които се извършват;
  • Подобряване на транспортните, технологичните, инфраструктурните проекти, свързани с организацията на пристанищните дейности;
  • Вземане на обосновани решения за навигационното осигуряване на пристанищната акватория – граници и проектни дълбочини;
  • Намиране на обобщени параметри за бъдещи инвестиционни инициативи за изграждането на нови открити и закрити складове, нови складове за специфични товари, нови паркинги, зони за изчакване, административни сгради с офиси;
  • Отразяване и създаване на база за реализация на текущи инициативи и планове, като монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци.

Пристанище за обществен транспорт Русе включва следните многоцелеви терминали с прилежащата акватория: пристанищен терминал Русе-запад, пристанищен терминал Русе-център, пристанищен терминал Русе-изток-1, пристанищен терминал Русе-изток-2, обособена зона Русе-изток, пристанищен терминал Тутракан, фериботен и пристанищен терминал Силистра, пристанищен терминал Сомовит, пристанищен терминал Никопол и пристанищен терминал Свищов.

Генералният план за развитие на пристанището за обществен се изработва в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и представлява план по т. 3.3 от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата Наредба за плана е необходимо да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, планът следва да бъде одобрен със съвместна заповед на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и водите.

По смисъла на § 1, т. 29в, буква „д)“ от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС, пристанищата са в обхвата на обектите с обществено предназначение и в тази връзка разпоредбите на чл. 104 от ЗООС са приложими за горепосочения генерален план, както следва:

При разработване на проекта на Генералния план на пристанище за обществен транспорт Русе за всеки от 10-те терминала, следва да се има предвид:

При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на:

- изграждането/реконструкцията/разширението на обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък/висок рисков потенциал, като се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В тази връзка, в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, следва да бъде представена информация, дали в териториалния обхват на Генералния план, до всеки от пристанищните терминали (10 бр.) има разположени в близост предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък/висок рисков потенциал по чл. 103, ал. 2 или ал. 5 от ЗООС. Електронната база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал на територията на Р България, попадащи в обхвата на глава седма, раздел 1 от ЗООС е публикувана на следния адрес: https://public-seveso.moew.government.bg/ enterprises. За случаите, в които в близост до пристанищната територия на пристанище за обществен транспорт Русе има разположени предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС с нисък и висок рисков потенциал, с цел ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, следва да се включи информация за пространствените зони/граници на сериозни поражения, извън територията на предприятията, които могат да възникнат в случай на авария и/или инцидент, при работа с опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

- разположението на нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. В тази връзка следва да бъде представена информация в доклада за ЕО, дали дейността на всеки от пристанищните терминали (10 бр.) е свързана с обработка и/или съхранение на товари във вид на опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС (в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) в количества равни или по-големи от тези посочени в колона 2 и 3 на част 1 и част 2 от Приложение № 3 на ЗООС.

Обръщаме внимание, че по смисъла т.29 на §1 от ДР на ЗООС „Съоръжение“ е техническа единица в рамките на предприятието, независимо на или под земната повърхност, в която се произвеждат, употребяват, обработват или складират опасни вещества. То включва цялото оборудване, структури, тръбопроводи, машини, инструменти, частни железопътни резервни коловози (коловози от вътрешния железопътен транспорт), докове, кейове за разтоварване (пристанищни терминали), които обслужват съоръжението, пирсове, складове или подобни структури, плаващи или не, необходими за работата на съоръжението.

В екологичния анализ при извършване на прединвестиционното (предпроектното) проучване трябва да бъдат отчетени последните динамични външни и вътрешни промени в пристанищния сектор, в т.ч. и тези свързани с:

- изграждането/реконструкцията/разширението на обекти на пристанищната територия на пристанище за обществен транспорт Русе, в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък/висок рисков потенциал, като се отчита обстоятелството, че новите строежи/обекти могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения;

- вероятността от възникване на голяма авария и/или инцидент за случаите, в които в близост до речния басейн има разположени предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС с нисък и висок рисков потенциал, което може да доведе до замърсяването на речния басейн.

С оглед на горното, към предложените мерки в проекта на плана (касаещи бъдещи инвестиционни проектирания/бъдещи строителства) предлагаме да бъдат включени:

  • При бъдещи инвестиционни предложения (ИП) за развитие на дейности и инфраструктура, с цел ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, възложителят на конкретното ИП да взема предвид границите (за поддържане на безопасни разстояния) на разположените в близост до обектите, предприятия/съоръжения с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС (при наличие на такива).
  • При бъдещи инвестиционни предложения за случаите, в които дейността на пристанищния терминал ще бъде свързана с обработка и/или съхранение на товари във вид на опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС (в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) в количества равни или по-големи от тези посочени в колона 2 и 3 на част 1 и част 2 от Приложение № 3 на ЗООС, възложителят на конкретното ИП следва да изпълни изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Пристанищен терминал Русе-запад – територията на терминала е обособена в два поземлени имота с идентификатори: 63427.3.4 и 63427.3.24 с обща площ 124 673 кв. м. Имотите и акваторията на терминала не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Русе-запад разполага с 12 /дванадесет/ корабни места – от тях 5 корабни места са на външен кей и 7 корабни места са на вътрешен кей – басейн лиман на основното корито на река Дунав.

Пристанищен терминал Русе-център – територията на терминала е обособена в два поземлени имота с идентификатори: 63427.2.5688 и 63427.2.5694 с обща площ 12 595 кв. м. Имотите и акваторията на терминала не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Русе-център разполага с 3 /три/ корабни места за приемане и преминаване на пътници и престой на плавателни съдове.

Пристанищен терминал Русе-изток-1 – територията на терминала е обособена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1362, с обща площ 355 132 кв. м. Терминала и акваторията, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Русе-Русе-изток 1 разполага с 8 корабни места – от които на външен кей 4 корабни места и 4 корабни места в лиман към основното корито на река Дунав.

Пристанищен терминал Русе-изток-2 – територията на терминала е обособена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363, с обща площ 330 341 кв. м. Терминала и акваторията не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Русе-Русе-изток 2 разполага с 6 корабни места – от които на външен кей 2 корабни места и 4 корабни места в лиман към основното корито на река Дунав.

Обособена зона Русе-изток - територията на обособена зона Русе-изток се състои от поземлени имоти 63427.8.356, 63427.8.3.350, 63427.8.1009, 63427.8.1364 и 63427.8.1413 с обща площ 134 543 кв. м. Не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Обособена зона Русе-изток изпълнява и са и предопределени следните функции:

- в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1364 с площ 95 283 кв.м. е разположена общата техническа инфраструктура на Пристанищен терминал Русе - Русе-Изток 2 и Пристанищен терминал Русе-Русе-изток 1.

- в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 с площ 12 901 кв.м. е предвидено да се извърши изграждане на пристанищни приемни съоръжения (ППС) за разделно събиране на отпадъци от кораби и обособяване на площадка за разполагане на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ). Съгласно § 2, т. 52 от допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, територията на поземления имот се явява обща техническа инфраструктура, обслужваща повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт Русе.

- поземлен имот с идентификатор 63427.8.356 с площ 3 905 кв.м.

- в поземлен имот с идентификатор 63427.8.350 с площ 21 641 кв.м. по програма ИСПА МРРБ и Община Русе са изградили колектор за отпадни води и открит канал, обслужващи гр. Русе.

- в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1413 с площ 813 кв.м.  са изградени помпена станция с шахтов кладенец за питейна вода и трафопост и е с предназначение санитарно охранителна зона.

Пристанищен терминал Тутракан - територията на терминала е обособена в два поземлени имота с идентификатори: 73496.500.3555 и 73496.500.10 с обща площ 4 897 кв. м. Имотите на терминала, както и акваторията не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Тутракан разполага с 2 корабни места.

Фериботен терминал Силистра - територията на терминала е обособена в поземлен имот с идентификатор 00895.506.1, с обща площ 65 124 кв. м. Имотът не попада в границите на защитена територия, но граничи със защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/26.05.2020 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 55/2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1067/07.11.2022 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 90/2022 г.). Акваторията на терминала попада в защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“.

Фериботен терминал Силистра разполага с 1 корабно място предназначено за обработка на ро-ро товари, поща и пътници.

Пристанищен терминал Силистра - територията на терминала е обособена в три поземлени имота с идентификатори: 66425.501.8986, 66425.501.8987 и 66425.500.6051 с обща площ 17 778 кв. м. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Силистра разполага с 3 корабни места.

Пристанищен терминал Никопол - територията на терминала е обособена в два поземлени имота с идентификатори: 51723.500.1348 и  51723.500.1347 с обща площ 17 645 кв. м. Терминалът и акваторията попадат в защитена зона BG0000396 „Персина”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-339/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 54/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1038/03.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 89/2022 г.) и в защитена зона BG0002074 „Никополско плато”, определена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-841/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-80/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.) и Заповед № РД-1043/03.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 89/2022 г.).

Част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 51723.500.1348 и част от ПИ с идентификатор 51723.500.1347 по КККР на град Никопол, община Никопол, област Плевен, представляващи пристанищен терминал Никопол, попадат частично в границите на защитена територия по смисъла на ЗЗТ, а именно Природен парк (ПП) „Персина“, обявен със Заповед № РД-684/04.12.2000 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 105/2000 г.), изменена със Заповед № РД-771/24.09.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 12/10.02.2020 г.).

Съгласно Плана за управление на ПП „Персина“, приет с Решение на МС № 287/11.04.2012 г. (обн., ДВ, бр. 31/2012 г.) и Решение № 77/11.02.2016 г. на МС, частите от ПИ с идентификатори 51723.500.1348 и 51723.500.1347 по КККР на град Никопол попадат в зона III „Зона за устойчиво ползване“.

Пристанищен терминал Никопол разполага с 3 корабни места – Ро-Ро терминал едно корабно място и две корабни места за бункероване на кораби.

Пристанищен терминал Сомовит - територията на пристанищен терминал Сомовит е обособена в един поземлен имот с идентификатор 68045.401.38 с площ по кадастрална карта 30 111 кв. м. Акваторията и терминалът не попадат в границите на защитена територия и защитена зона, в близост до защитена зона BG0000181 „Река Вит”.

Пристанище терминал Сомовит разполага с 3 корабни места.

Пристанищен терминал Свищов - територията на пристанищен терминал Свищов включва 6 поземлени имота с идентификатори 65766.501.158, 65766.501.157, 65766.501.26, 65766.501.46, 65766.703.67, 65766.703.73 и обща площ от 318 233 кв.м. Имотите на терминала, както и акваторията не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Пристанищен терминал Свищов разполага с 8 корабни места, от които 7 корабни места са за обработка на товари и 1 корабно място е за превоз на пътници.

Предвид, че проекта на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт Русе подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, то съответно плана попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че проектът на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт Русе е допустим съгласно режимите на защитени зони BG0000534 „Остров Чайка“, BG0000396 „Персина” и BG0002074 „Никополско плато”, определен с горепосочените заповеди за обявяването им. Проектът на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе е допустим и спрямо режима на ПП „Персина“, определен със заповедта за обявяване и плана за управление.

Съгласно представено становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-16(1)/02.02.2023 г., проектът на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт Русе е допустим спрямо режимите в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г. (ПУРБ на ДР) и Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г. (ПУРН на ДР) и не се очаква реализирането му да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 и законовите разпоредби, описани в т. 2.

След преглед на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проектът на  Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт Русе няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

 

/отговорено от МОСВ на 25.04.2023 г./

Документи