Категории
Превантивна дейност

Проект на „Генерален план на пристанищен терминал „Видин – център”, част от пристанище за обществен транспорт Видин”

Днес, 13.02.2024 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Проект на „Генерален план на пристанищен терминал „Видин – център”, част от пристанище за обществен транспорт Видин”, с възложител ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКРУРА“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

По отношение на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологично разнообразие:

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Проектът на Генерален план на пристанищен терминал „Видин – център“ се изработва в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и попада в обхвата на т. 3.3. на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, във връзка с което, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата Наредбата, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Предвид, че Генералният план ще се одобрява от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган по процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за плана, е министърът на околната среда и водите. Същият е компетентен орган и за процедурата и по оценка за съвместимост на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 1, във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

/отговорено от МОСВ на 12.02.2024 г./