Категории
Превантивна дейност

Проект на изменение и допълнение на ПУП-ПП за обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“

Днес, 15.02.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект на изменение и допълнение на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.