Категории
Превантивна дейност

Проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022 – 2027 г.,

Днес, 28.04.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за  проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022 – 2027 г.,  МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на втората Морска стратегия на Република България и ПоМ за периода 2022-2027 г. се изготвя в изпълнение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия, РДМС), транспонирана в Закона за водите и Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ).

Съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 3, ал. 4 от НООСМВ, директорът на Басейнова дирекция Черноморски район е компетентен орган за планирането, разработването, актуализирането и отчитането изпълнението на Морската стратегия и на ПоМ за постигане на добро състояние на морската околна среда.

Морската стратегия се актуализира на всеки шест години. В процеса на актуализация се преразглеждат всички части на морската стратегия за съответствие с настъпили законодателни промени на национално и общностно ниво и издадените указания и препоръки по прилагането им.

Морската стратегия е стратегически документ, който цели постигането на добро състояние на морската околна среда в българската част на Черно море и заедно с Плана за управление на речните басейни осигуряват рамката на интегрираното управление на морската среда в крайбрежните и териториални води, и изключителната икономическа зона на страната.

Изготвянето/актуализирането на стратегията включва следните основни етапи:

  • Актуализиране на първоначалната оценка на морската околна среда по единадесетте качествени характеристики (т.н. дескриптори), определените дефиниции за постигане и/или поддържане на добро състояние на морската околна среда и екологичните цели и индикатори.
  • Актуализиране на програмите за мониторинг въз основа на актуализираната оценка на морската околната среда.
  • Актуализиране на програмата от мерки и изключенията от непостигане на определените екологични цели.

Морската стратегия на Република България и ПоМ за периода 2022-2027 г.  попада в обхвата на областите на чл. 85, ал. 1 на ЗООС, като с предвидената актуализация на програмата от мерки се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Морската стратегия е включена и в т. 7.1. на приложение № 1 от Наредбата за ЕО. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Морската стратегия на Република България и ПоМ за периода 2022-2027 г. подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от НООСМВ, Морската стратегия на Република България и ПоМ за периода 2022-2027 г. се приема от Министерски съвет. На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена с процедурата по ОС за стратегията, е министърът на околната среда и водите. Отговорен орган за прилагане на стратегията е Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

Докладът за ЕО на морската стратегия следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на доклада за ЕО на стратегията:

  1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на стратегията;
  2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на стратегията (т.нар. „нулева“ алтернатива);
  3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на стратегията, в т.ч. и по отношение на територията на други държави;
  4. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на стратегията върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

       - мерки за отразяване в окончателния вариант на стратегията;

       - мерки за изпълнение при прилагане на стратегията.

  1. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на стратегията. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвижданията на морската стратегия, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат мерна единица и орган отговорен за наблюдението и контрола.
  2. Да се ползват указания и методики за стратегическа ЕО, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm); и на интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg), в раздел /Превантивна дейност/Екологична оценка/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че Морската стратегия попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, тя попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за нея следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

От изложеното в приложената обща информация за втората Морска стратегия на Република България и ПоМ за периода 2022-2027 г. е видно, че първият етап от актуализацията на Морската стратегия е приключил в края на 2021 г. и е електронно докладван пред Европейската комисия (ЕК) чрез платформата Reportnet към Eionet, електронната информационна система на ЕАОС. Към уведомлението не е приложена информация за първата част от Морската стратегия, а в обща информация е посочен само линк: https://www.bsbd.org/bg/index_bg_159611.html.

От представената обща информация става ясно, че в момента тече вторият етап от разработването на втората Морска стратегия, а именно актуализиране на програмите за мониторинг, а третият - актуализиране на програмата от мерки, предстои на по-късен етап през тази година. В хода на разработване  на втората Морска стратегия и мерките за периода 2022-2027 г. продължава изпълнението на мерките, планирани в първата програма от мерки към стратегията за периода 2016-2021 г. Актуализираната програма от мерки (ПоМ) следва да надгражда постигнатото от предишния цикъл.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, МОСВ ще се произнесе, относно приложимата процедура по чл. 31 от ЗБР, след като бъде предоставен цялостен разработен проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки с период на действие 2022-2027 г.

 /отговорено от МОСВ на 28.04.2022 г./