Категории
Превантивна дейност

Проект на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г.

Днес, 28.01.2020 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпил в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) проект на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г., с възложител Главна дирекция „ОПОС“ на Министерство на околната среда и водите, МОСВ информира за следното:

  1. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

В проекта на програма са включени приоритети, специфични цели и мерки в секторите „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. Проектът попада в обхвата на областите по чл.85, ал.1 от ЗООС (управление на отпадъците,  управление на водните ресурси), и очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на Закона, и във връзка с чл.2, ал.1, т.1 на Наредбата за ЕО подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

Програмата ще бъде приета от Министерския съвет, във връзка с което, на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите, като същият е компетентен и за процедурата по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се провежда с ЕО.

Процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури по изготвяне и одобряване на програмата. Съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, екологичната оценка на програмата се извършва едновременно с изготвянето й. Становището по ЕО е задължително условие за последващо одобряване на програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на програмата, се съобразяват със становището по ЕО и поставените в него условия, мерки и ограничения.

Докладът за ЕО на програмата следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител, отговарящ на изискванията на чл.16 от Наредбата за ЕО

      2. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвид, че изготвеният първи вариант на проект на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г. подлежи на задължителна ЕО, то същият попада и в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитени зони, като процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО съгласно чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.