Категории
Превантивна дейност

Проект на План за управление на речните басейни на Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.

Днес, 19.01.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за проект на „План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) за периода 2022-2027 г.“, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ПУРБ на Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. се изготвя на основание чл. 157, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с чл. 13 от Директива 2000/60/ЕС - Рамкова директива за водите (РДВ).

ПУРБ е стратегически документ, който цели постигане на добро състояние на водите в района на басейново управление и заедно с Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), разработен за същия период, осигурява рамката на интегрираното управление на речните басейни.

ПУРБ на ДРБУ за периода 2022-2027 г. обхваща водосборните области на реките Ерма, Нишава, Огоста и Западно от Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, Дунавски Добруджански реки и река Дунав.

Съгласно изискванията на чл. 159, ал. 1 от ЗВ и чл. 13, ал. 7 от РДВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години. ПУРБ на ДРБУ е третия поред, с период на действие 2022-2027 г.

Дейностите по актуализация на ПУРБ са в логическа последователност и взаимовръзка, основана на принципа „Движещи сили - Натиск - Състояние - Въздействие - Отговор“ и включват следните основни дейности:

-Актуализиране на характеристиките на района за басейново управление, което включва: определяне на повърхностните и подземни водни тела, определяне на силно модифицираните и изкуствени водни тела, референтните места и условия за всеки тип и категория повърхностни води и първоначално характеризиране на подземните водни тела, актуализация на натиска от човешка дейност, актуализация на регистъра на зоните за защита на водите;

-Актуализиране на икономическия анализ на водоползването;

-Актуализиране на състоянието на повърхностните и подземни водни тела и програмите за мониторинг;

-Актуализиране на целите за опазване на околната среда и изключенията от тях;

-Актуализиране на програмата от мерки.

            В актуализацията на ПУРБ се предвижда да се отчете и влиянието на климатичните промени върху повърхностните и подземните води, проследяване на натиска и въздействието върху водните тела, определяне на цели и планиране на мерки.

            Актуализацията на ПУРБ се съобразява и с актуализацията на ПУРН, като се вземат предвид резултатите от актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения и районите със значителен потенциален риск от наводнения, картите на районите със заплаха от наводнения и на риск от наводнения и предвидените мерки.

ПУРБ попада в обхвата на областите на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, ПУРБ на ДРБУ за периода 2022-2027 г. подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

ПУРБ на ДРБУ се одобрява от Министерски съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена с процедурата по оценка за съвместимостта на плана, е министърът на околната среда и водите.

Докладът за ЕО на плана следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на доклада за ЕО на плана:

  1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на плана.
  2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана (т.нар. „нулева“ алтернатива).
  3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на плана, в т.ч. и по отношение на територията на други държави.
  4. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

-    мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;

-    мерки за изпълнение при прилагане на плана.

  1. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на плана. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвижданията на плана, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат мерна единица и орган, отговорен за наблюдението и контрола.
  2. Да се ползват указания и методики за стратегическа ЕО, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm); и на интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg), в раздел /Превантивна дейност/Екологична оценка/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвид, това че ПУРБ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, планът попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената с писмо вх. № ЕО-44/29.12.2021 г. на МОСВ информация не дава възможност за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони. Предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, такава ще се извърши и МОСВ ще се произнесе на етап изготвен проект на ПУРБ на ДРБУ за периода 2022-2027 г.

 /отговорено от МОСВ на 14.01.2022 г./