Категории
Превантивна дейност

Проект на План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 г.

Днес, 24.09.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпили в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомления по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО и по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за Проект на План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 г. (ПУРН на ЧРБУ 2022 – 2027 г.), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на ПУРН на Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) се изготвя в изпълнение на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, транспонирани в Глава Девета „Защита от вредното въздействие на водите“ на Закона за водите (ЗВ). Съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 2б от ЗВ, директорът на басейновата дирекция е компетентен орган за разработване на ПУРН. Съгласно изискванията на чл. 146о, ал. 1 от ЗВ, ПУРН се преразглежда и актуализира на всеки 6 години. ПУРН на ЧРБУ е с период на действие 2022-2027 г. и влиза в сила след утвърждаването му от Министерски съвет.

В ЧРБУ са включени 27 поречия, разположени изцяло в обхвата на района, 2 трансгранични поречия – река Велека и река Резовска и територии с директен отток към Черно море. В териториалния обхват на района попадат 8 области, 44 общини и 633 населени места.

Целта на плана е да създаде условия за намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски район.   

Съгласно разпоредбите на чл. 146о, ал. 2 от ЗВ, актуализираният ПУРН на ЧРБУ ще съдържа:

 1. промени или актуализации от публикуването на предходната версия на ПУРН, включително обобщение на преразглежданията, проведени в съответствие с раздел ІV на Глава девета на ЗВ;
 2. оценка на напредъка по изпълнението на целите съгласно чл. 146к, ал. 2, т. 1 от ЗВ;
 3. описание и обяснение за всички мерки, предвидени в по-ранна версия на ПУРН, които са били планирани, но не са били предприети;
 4. описание на всички допълнителни мерки от публикуването на предходната версия на ПУРН.

Изготвянето/актуализирането на плана включва три основни етапа:

 • Изготвяне на Предварителната оценка на риска от наводнения, в т.ч. актуализиране на райони със значителен потенциален риск от наводнения;
 • Съставяне на карти на заплахата и на риска от наводнения;
 • Изготвяне на проект на план за управление на риска от наводнения, в т.ч. програма от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРН попада в обхвата на областите на чл. 85, ал. 1 на ЗООС, като с предвидената с него актуализация на каталога от мерки се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. ПУРН е включен и в т. 7.1. на приложение № 1 от Наредбата за ЕО. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), ПУРН на ЧРБУ подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 151, ал. 2, т. 1, буква „к“ на ЗВ ПУРН се приема от Министерски съвет. На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена с процедурата по ОС за плана, е министърът на околната среда и водите. Отговорен орган за прилагане на плана е Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

Докладът за ЕО на плана следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на доклада за ЕО на плана:

 1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на плана;
 2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана (т.нар. „нулева“ алтернатива);
 3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на плана, в т.ч. и по отношение на територията на други държави;
 4. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

-      мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;

-      мерки за изпълнение при прилагане на плана.

 1. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на плана. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвижданията на плана, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат мерна единица и орган отговорен за наблюдението и контрола.
 2. Да се ползват указания и методики за стратегическа ЕО, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm); и на интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg), в раздел /Превантивна дейност/Екологична оценка/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ПУРН попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, планът попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената с писмо вх. № ЕО-34/23.08.2021 г. на МОСВ информация (предварителна оценка на риска от наводнения на ЧР) не дава възможност за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони. Такава ще се извърши след представяне на изготвен проект на ПУРН на ЧРБУ 2022 – 2027 г.

 

/отговорено от МОСВ на 21.09.2021 г./