Категории
Превантивна дейност

Проект на „План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за периода 2022 – 2027 г.“

Днес, 12.10.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за проект на „План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за периода 2022 – 2027 г.“, МОСВ информира за следното:

 І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на ПУРН за ИБР 2022 – 2027 г. се изготвя в изпълнение на изискванията на Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения, транспонирана в Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ на Закона за водите (ЗВ). Съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 2. буква „б“ от ЗВ, директорът на басейновата дирекция е компетентен орган за разработване на Плана за управление на риска от наводнения за съответния район за басейново управление на водите. Съгласно изискванията на чл. 146о, ал. 1 от ЗВ, ПУРН се преразглежда и актуализира на всеки 6 години. ПУРН на ИБР за басейново управление е с период на действие 2022 – 2027 г., и влиза в сила след приемането му от Министерски съвет.

ПУРН на ИБР за периода 2022-2027 г. се разработва за Източнобеломорски район за басейново управление, който обхваща водосборните области на реките: Марица, Тунджа, Арда и Бяла река. В административно-териториалния обхват на Източнобеломорски район попадат изцяло или частично 10 области (Софийска, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен. Хасково, Ямбол и Бургас) и 92 общини.

Основни приоритети, залегнали в ПУРН ще са опазване на човешкото здраве, по-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса, повишаване защитата на околната среда, подобряване на подготвеността и реакциите на населението, подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения. ПУРН разглежда всички аспекти от управлението на риска от наводнения, фокусирайки се върху предотвратяването, защитата и подготвеността, вземайки предвид характеристиките на съответния речен басейн. Съгласно разпоредбите на чл. 146о, ал. 2 от ЗВ, актуализираният ПУРН на ИБР за периода 2022 – 2027 г. ще съдържа:

  • промени или актуализации от публикуването на предходната версия на ПУРН, включително обобщение на преразглежданията, проведени в съответствие с този раздел;
  • оценка на напредъка по изпълнението на целите съгласно чл. 146к, ал. 2, т. 1 от ЗВ;
  • описание и обяснение за всички мерки, предвидени в по-ранна версия на ПУРН, които са били планирани, но не са били предприети;
  • описание на всички допълнителни мерки от публикуването на предходната версия на ПУРН.

ПУРН на ИБР се разработва на три основни етапа:

  • Изготвяне на Предварителната оценка на риска от наводнения, в т.ч. актуализиране на райони със значителен потенциален риск от наводнения;
  • Съставяне на карти на заплахата и карти на риска от наводнения;
  • Изготвяне на проект на ПУРН, в т.ч. програма от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Съгласно представената с уведомлението в МОСВ информация, към момента е приключил етапа Предварителна оценка на риска от наводнения на Източнобеломорски район, в който са включени и актуализираните райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени със Заповед № РД-805/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

ПУРН попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС, като предвидените с него мерки се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), ПУРН на ИБР 2022 – 2027 г. подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 151, ал. 2, т. 1, буква „к“ на ЗВ ПУРН се приема от Министерски съвет, във връзка с което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена с процедурата по ОС за плана, е министърът на околната среда и водите. Отговорен орган за прилагане на плана е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ПУРН попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, плана попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената информация (предварителна оценка на риска от наводнения) не дава възможност за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони. Такава ще се извърши след представяне на изготвен проект на ПУРН на ИБР 2022 – 2027 г.

 /отговорено от МОСВ на 12.10.2021 г./