Категории
Превантивна дейност

Проект на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.“

Днес, 24.09.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомлениe по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за проект на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г.“, МОСВ информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. ще използва средствата по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), за да предостави подпомагане, с което да отговори на основните предизвикателства пред сектор „Рибарство“ през програмен период 2021-2027 г.

През програмен период 2021-2027 г. ПМДРА ще изпълнява две от целите на политиката (ЦП) на Европейската Комисия:

- ЦП 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“;

- ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

За да изпълни тези цели на политиката управляващият орган на програмата ще предостави подпомагане по всички приоритети и специфичните цели към тях от ЕФМДРА, както следва:

 • Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси”;
 • Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури“;
 • Приоритет 3 „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони“;
 • Приоритет 4 „Повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“;

Дейностите по морско наблюдение включват:

 • надграждане на системите, изградени през предходния програмен период по разработване на съвместна система за обмен на информация в реално време със съответните нива на достъп, която да се ползва от органите, ангажирани с морското наблюдение (InBulMarS), целейки интегриране на национално ниво на информация, която вече е обект на събиране, обработване и съхранение като например:

-           актуалната метеорологична обстановка в региона на Черно море;

-           предварителни данни за корабите, които се очаква да посетят българските морски пристанища;

-           други системи за наблюдение на корабния трафик.

 • възможност за обмен на данни с други държави-членки на ЕС.

Дейностите по подобряване на природозащитното състояние на морски типове природни местообитания чрез разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони включват:

 • оценка на натиска от риболовни дейности и аквакултури в зоните;
 • оценка на въздействието от риболовни дейности и аквакултури върху състоянието на импактни местообитания.
 • анализ на икономическото значение на зоните за сектора;
 • анализ на съществуващите риболовни регулации и мерки, ефективност, изпълнение и спазване;
 • изготвяне на програма от мерки за намаляване на натиска от риболовните дейности и компенсаторни мерки за сектора;
 • изготвяне на план за действие за прилагане на програмата от мерки;
 • консултации със заинтересованите лица.

 

Проектът на ПМДРА 2021-2027 г. попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като предвидените за изпълнение приоритети и специфични цели очертават рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, проекта на ПМДРА 2021-2027 г. подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Проектът на ПМДРА 2021-2027 г. се приема от Министерски съвет на национално ниво, във връзка с което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО съвместена процедурата по ОС за програмата, е министърът на околната среда и водите.

Съгласно получени в МОСВ становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите с вх. № 04-00-2027/03.09.2021 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“, вх. № 04-00-2027/30.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, вх. № 04-00-2027/26.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и вх. № 04-00-2027/25.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проектът на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.“ е допустим спрямо Плановете за управление речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения на четирите басейнови дирекции, при спазване на условията от получените становища (копия от които прилагаме за съобразяване).

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че проектът на ПМДРА 2021-2027 г. попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, програмата попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проектът на програмата, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

 1. Реализирането на специфичните цели за опазване на околната среда, свързани с програмата, както и на начина, по който тези цели и всички екологични съображения са били взети предвид по време на изготвянето на всеки един от приоритетите, ще акумулира общ положителен ефект върху състоянието на околната среда, включително върху защитените зони от мрежата Натура 2000.
 2. Включените в програмата цели и приоритети са предимно социално-икономически, екологични, териториални и управленски, в тази връзка няма вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие върху ключовите елементи на защитени зони, включително върху структурата, числеността и плътността на популациите на опазваните в тях видове, вкл. птици.

 

/отговорено от МОСВ на 20.09.2021 г./

Документи