Категории
Превантивна дейност

Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Днес, 09.04.2024 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., с възложител Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. отразява концепцията и политиките за развитие на енергийния сектор, отчитайки актуалната европейска рамка за енергийна политика и световните тенденции в развитието на новите енергийни технологии.

Стратегическите цели за развитие на българската енергетика са:

 • Сигурност на енергийните доставки и мрежова инфраструктура;
 • Устойчиво използване на местните енергийни ресурси;
 • Декарбонизация, демократизация и децентрализация;
 • Енергийна ефективност;
 • Интегриран и либерализиран пазар на енергия и енергийни ресурси;
 • Нови технологии, иновации, научни изследвания и образование.

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. се разработва за област „енергетика“, попада в областите по чл. 85, ал. 1 от ЗООС, очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 от Закона и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО). Тъй като Министерския съвет одобрява Стратегията за устойчиво енергийно развитие, компетентен орган по екологична оценка, предвид разпоредбата на чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, е министърът на околната среда и водите.

Процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури по изготвяне и одобряване на стратегията. Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 4 от ЗООС, влязло в сила Становището по ЕО е задължително условие за последващото одобряване на стратегията. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на стратегията, се съобразяват със Становището по екологична оценка и поставените в него условия, мерки и ограничения.

Докладът за ЕО на стратегията следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на доклада за ЕО на стратегията:

 1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на стратегията.
 2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на стратегията (т.нар. „нулева“ алтернатива).
 3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на стратегията, в т.ч. и по отношение на територията на други държави.
 4. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на стратегията върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

-    мерки за отразяване в окончателния вариант на стратегията;

-    мерки за изпълнение при прилагане на стратегията.

 1. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на стратегията. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвижданията на стратегията, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат мерна единица и орган, отговорен за наблюдението и контрола.
 2. Да се ползват указания и методики за стратегическа ЕО, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg), в раздел /Превантивна дейност/Екологична оценка/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г ., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. e с национален обхват и действа на цялата територия на страната.

Извършена е проверка за допустимост съгласно чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС, според която проектът е допустим при съобразяване с:

-            режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление и

-            режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС към доклада по ЕО като отделно приложение е изискан доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. върху защитените зони.

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на експерти с компетентност, съобразена с предмета и целите на опазване в защитените зони и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. Предвид характера на стратегията в оценката да бъдат включени и експерти в областта на енергийния сектор, които да участват при определянето на изпълними смекчаващи отрицателното въздействие мерки.

Предвид разпоредбата на чл. 36, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/Home/Natura2000ProtectedSites, където може да се намерят данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните.

 

/отговорено от МОСВ на 08.04.2024 г./