Категории
Превантивна дейност

Проект за „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински

Днес, 11.08.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до документация за проект за „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински отпадъци със спомагателни съоръжения.Развитие на присъединяване към градската ВиК мрежа и към градската канализационна мрежа” в Гюргево, Румъния.

С писмо Nr DGEICPSC/100850/08.08.2023 на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния е изпратена нотификация по чл.3 от Конвенцията от Еспоо за проекта, доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проекта - на български и английски език, и доклад за степента на оценка нъ въздействието на проекта върху защитени зони в Румъния (на български и английски език).

Краен срок за изразяване на становища от заинтерсованите лица - 25.08.2023 г.

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  - с писмо с изх. №99-00-101 и 04-00-1311 от 05.09.2023 г., министърът на околната среда и водите заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС и изпраща бележки и предложения по доклада за ОВОС, вкл. препраща получените в МОСВ становища и възражения срещу проекта  за  „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински отпадъци със спомагателни съоръжения.Развитие на присъединяване към градската ВиК мрежа и към градската канализационна мрежа” в Гюргево, Румъния.