Категории
Превантивна дейност

Проект за „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински

Ново Днес, 27.05.2024 г., Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до предоставена от Министерството на околната среда, водите и горите (МОСВГ) на Румъния информация за трансграничната процедура за Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, поставяне на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в Гюргево, Румъния, с бенефициент FRIENDLY WASTE ROMANIA SRL, съдържаща отговори, формулирани от изпълнителя на проекта, на коментарите и забележките, направени от българската страна към преработената документация, на български и на английски език.

Краен срок за изразяване със становища - 20.06.2024 г. 

Ново Днес, 15.03.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до Отговор (писмо с изх. № 99-00-101 от 15.03.2024 г.) на министъра на околната среда и водите на Р България до Р Румъния по проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, поставяне на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в Гюргево, Румъния, с възложител SC FRIENDLY WASTE ROMANIA SRL.

Ново Днес, 19.02.2024 г., Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до предоставена от Министерството на околната среда, водите и горите (МОСВГ) на Румъния информация за трансграничната процедура за Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, поставяне на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в Гюргево, Румъния, с бенефициент FRIENDLY WASTE ROMANIA SRL, съдържаща отговори, формулирани от изпълнителя на проекта, на коментарите и забележките, направени от българската страна към преработената документация, на български и на английски език.

информацията от МОСВГ на Р Румъния от 16.02.2024 г. е налична тук.

Днес, 28.11.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до писмо-отговор по актуализиран и преработен ДОВОС за проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, поставяне на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в Гюргево, Румъния.

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  - с писмо с изх. № 99-00-101 и 04-00-1311 от 27.11.2023 г., министърът на околната среда и водите изпраща бележки и предложения по преработен и актуализиран доклада за ОВОС за „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“ в Гюргево, Румъния, вкл. препраща получените в МОСВ становища и възражения срещу проекта.

Днес, 24.10.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до актуализиран и преработен ДОВОС, в съответствие с коментарите от страна на Р България, допълнителна информация и отговори на коментари и бележки от страна на българската общественост за проект: „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински отпадъци със спомагателни съоръжения. Развитие на присъединяване към градската ВиК мрежа и към градската канализационна мрежа” в Гюргево, Румъния.

С писмо Nr DGEICPSC/108306/16.10.2023 на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния са изпратени описаните документи (на български и английски език).

Краен срок за изразяване на становища от заинтересованите лица - 24.11.2023 г.

/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/DGEICPSC_108306_16.10.23%20wetransfer_updated-eia-report-and-answers_2023-10-16_0913.zip

/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/16.10.2023%20letter%20accompanying%20updated%20EIA%20report%20-%20Copy.pdf

 

Днес, 11.08.2023 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до документация за проект за „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински отпадъци със спомагателни съоръжения.Развитие на присъединяване към градската ВиК мрежа и към градската канализационна мрежа” в Гюргево, Румъния.

С писмо Nr DGEICPSC/100850/08.08.2023 на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния е изпратена нотификация по чл.3 от Конвенцията от Еспоо за проекта, доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проекта - на български и английски език, и доклад за степента на оценка на въздействието на проекта върху защитени зони в Румъния (на български и английски език).

Краен срок за изразяване на становища от заинтерсованите лица - 25.08.2023 г. 

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  - с писмо с изх. №99-00-101 и 04-00-1311 от 05.09.2023 г., министърът на околната среда и водите заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС и изпраща бележки и предложения по доклада за ОВОС, вкл. препраща получените в МОСВ становища и възражения срещу проекта  за  „Изграждане на хале сграда, дренажен бетонов басейн, бетонови площадки, ограда, осветителна система. Изпълнение на сондажна и вътрешна мрежа за ВиК, поставяне на пречиствателна станция за отпадни води. Поставяне на инсинератор за медицински отпадъци със спомагателни съоръжения.Развитие на присъединяване към градската ВиК мрежа и към градската канализационна мрежа” в Гюргево, Румъния.