Категории
Превантивна дейност

Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 г.

Днес, 20.09.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ уведомлениe по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за “Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 г. , МОСВ информира за следното:

 I. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация, географският обхват на програмата е: седем окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Дол, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем области в северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). Всички 15 NUTS3 региона са разположени по протежение на 630 км от румънско-българската граница.

Заложени са следните цели, приоритети и специфични цели:

  1. Цел на политиката 3 – „По-свързана Европа – мобилност и регионална свързаност с ИКТ“

1.1. Приоритет 1 „Добре свързан регион“

- Специфична цел 1.1 „Развитие и засилване на устойчива, неподвластна на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до ТТМ и трансгранична мобилност“.

  1. Цел на политиката 2 – „По-зелена, нисковъглеродна Европа“

2.1. Приоритет 2 „По-зелен регион“

- Специфична цел 2.1 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи“;

- Специфична цел 2.2 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.

  1. Цел на политиката 4 – „По-социална и приобщаваща Европа (прилагане на Европейския стълб на социалните права)“

3.1. Приоритет 3 „Образован регион“

- Специфична цел 3.1 „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта при дистанционно и онлайн обучение - принос към СЦ 4.5 ЕСФ +“.

Програмата за трансгранично сътрудничество (ПТС) Интеррег VI-А Румъния-България 2021-2027 г. касае области в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС. Заложените в програмата дейности и мерки очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Предвид това, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) програмата подлежи на задължителна ЕО.

В случай, че програмата за ТГС Интеррег VI-А Румъния-България 2021-2027 г. ще бъде одобрена на национално ниво от Министерския съвет на Република България, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите.

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗООС, процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне  и одобряване на програмата. Екологичната оценка на Програма ТГС 2021-2027 г. се извършва едновременно с изготвянето ѝ. Становището по ЕО е задължително условие за последващото ѝ одобряване. Органите отговорни за одобряване и прилагане на програмата е необходимо да се съобразяват със Становището по ЕО и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

Oт МОСВ е изпратено писмо до Басейнова дирекция (БД) „Дунавски район“ и БД „Черноморски район“, с което са изискани становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), както и за допустимостта на проекта на програмата спрямо режимите по ЗВ и в утвърдените Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ПТС Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. подлежи на задължителна ЕО, то същата попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта и с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС е установено, че ПТС Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. е допустима при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление,

- режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР и плановете за управлението им.

  След преглед на представената документация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПТС Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г., няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

  1. ПТС Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. се изготвя за обхвата на осем области на територията на страната ни, като степента на предвижданията ѝ е ограничена до определяне на мерки и приоритети, чрез които да се изпълнят основните специфични цели: Развитие и засилване на устойчива, неподвластна на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до ТТМ и трансгранична мобилност; Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи; Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване; Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта при дистанционно и онлайн обучение; Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в извънградските райони, поради което няма вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие върху ключовите елементи на защитените зони, включително върху структурата, числеността и плътността на популациите на опазваните в защитените зони видове, включително птици.
  2. В ПТС Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. са предвидени дейности за: подобряване на свързаността и мобилността през р. Дунав; подобряване на условията за навигация и безопасност по р. Дунав и Черно море (неизчерпателен списък); действията, свързани с предотвратяване на риска от бедствия и устойчивост; действия, свързани с изменението на климата; намаляване на замърсяването на околната среда; подкрепа за развитието на зелени инфраструктури; подобряване опазването на биологичното разнообразие, възстановяването и устойчивото използване и защита на природното наследство, включително обектите от “Натура 2000“ и Рамсар; подобряване на качеството на услугите за образование и обучение и за увеличаване на възможностите за заетост; изграждане на устойчивост на местната икономика и за повишаване на неговата конкурентоспособност; Разработването на велосипеден маршрут EuroVelo 6, които няма да доведат до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата Натура 2000.

  /отговорено от МОСВ на 17.09.2021 г./