Категории
Превантивна дейност

Първоначален генерален план за развитие на летище София

Днес, 19.01.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за  „Първоначален генерален план за развитие на летище София“, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената с уведомление ЕО-46/30.11.2021 г. на МОСВ документация, Първоначалният генерален план за гражданско летище за обществено ползване София е изготвен в съответствие с международните стандарти и разпоредби. Основните документи за съответствие са: Ръководство за планиране на летището на ИКАО Doc 9184-AN/902 част 1 и приложение 14 на ИКАО Проектиране и експлоатация на летището, както и Референтен наръчник за развитие на летището на ИАТА ADRM 10-то издание за капацитет на терминала. Основната цел на този план е да се създаде дългосрочна програма за развитие, която да поддържа безопасни, ефективни, икономични и екологично приемливи летищни съоръжения. С постигането на тази цел концепцията дава насоки за задоволяване на търсенето на авиационни услуги по финансово осъществим и отговорен начин.

Планирането на необходимия капацитет за отделните функционални зони на летището се основава на прогнозните обеми на трафика (годишен трафик и съответно пиково търсене на отделните функционални зони).

Необходимите капацитети (летища и съоръжения за контрол на въздушното движение) за нарастващите обеми на въздушното движение трябва да бъдат осигурени своевременно и по отношение на необходимото качество. Техническият план за развитие (концептуален генерален план) се ангажира с тези насоки и освен това се основава на спазването на „Международните стандарти за качество на услугите“ и следва принципа на правилното оразмеряване.

Генералният план за развитие на летище София попада в обхвата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС и т. 3.2 на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, във връзка с което, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата наредба подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно представената с уведомлението информация, генералният план се одобрява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, поради което съгласно чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО компетентен орган за провеждане на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

При извършена проверка в информационната система Натура 2000 на МОСВ се установи, че територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места), по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG 0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 84/2008 г.)

Генералният план на летище София е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. В тази връзка същият попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

 

 /отговорено от МОСВ на 14.01.2022 г./