Категории
Превантивна дейност

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г.

Днес, 19.04.2024 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г.“, с възложител Община Кърджали, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г.“ обхваща управлението на отпадъците на общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Кърджали (с модул за всяка от общините от регионалната система) е изготвена на основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Чрез регионалната програма за управление на отпадъците на общините се разпределят отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и се определя рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за отпадъци, част от регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) - Регион Кърджали. Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО 2021 – 2028 г. и може да бъде актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е създадена.

Основна цел на Регионалната програмата е да допринесе за устойчивото развитие на регион Кърджали, чрез прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци, както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците.

Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип и съгласно изискванията на ЗУО на 26.04.2002 г. е създадено Регионално сдружение „За чисти Родопи”, включващо общините - Кърджали, Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене, Ардино, Крумовград и Ивайловград. Органът, одобряващ Програмата е Общото събрание на Регионално сдружение „За чисти Родопи“.

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г. попада в т. 5.1 от Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и на основание чл.2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.

Предвид това, че попада на територията на две Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ – Хасково и РИОСВ - Смолян), на основание чл. 10, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган по процедурата по екологична оценка е министърът на околната среда и водите.

     IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г. попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС показа, че „Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Кърджали“ с период на действие 2023 – 2028 г. е допустима при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управлението им, при наличие на такива;

- режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР и плановете за управлението им при наличие на такива.

Предвид разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР)  за допустимостта на разглеждания проект спрямо режимите по ЗВ и в утвърдените ПУРБ и ПУРН за района на басейново управление. Съгласно представено становище от директора на БДИБР с изх. № ПУ-01-112(1)/01.03.2024 г. (копие от което прилагаме), Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали с период на действие 2023 – 2028 г. е допустима от гледна точка на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016 -2021 г. (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. (ПУРН на ИБР), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, като проектните предложения трябва да бъдат съобразени със заложените мерки в действащите ПУРБ и ПУРН на ИБР, както и да не нарушават поставените цели за повърхностни подземни водни тела и зони за защита на водите, описани в раздел 5 от действащия ПУРБ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Кърджали“ с период на действие 2023 – 2028 г., няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.   

 

/отговорено от МОСВ на 18.04.2024 г./