Категории
Превантивна дейност

Регламент (EC) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)

Регламент (EC) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, ОВ, L 201/60  от 4 юли 2012 г.

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте съответния раздел от меню "Химични вещества".