Категории
Превантивна дейност

Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) 1102/2008

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте съответния раздел от меню "Химични вещества".