Категории
Превантивна дейност

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители е основният законодателен акт за прилагане на Стокхолмската конвенция в държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Целта му е опазването на човешкото здраве и околната среда от устойчивите органични замърсители (УОЗ) чрез забраната, поетапното преустановяване във възможно най-кратки срокове или ограничаването на производството, пускането на пазара и употребата на веществата, които са предмет на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители или на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния чрез свеждане до минимум с цел елиминиране, когато е осъществимо и във възможно най-кратък срок, на изпускането на такива вещества и чрез създаване на разпоредби относно отпадъците, които се състоят от някои от тези вещества, съдържат ги или са замърсени с тях.

Национално докладване в изпълнение на чл. 13 от Регламент 2019/1021 (първи национален доклад по новия регламент).

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте съответния раздел от меню "Химични вещества".