Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-П/2018 г. за инвестиционно предложение „Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав и съпътстващи проучвания“

04 януари 2018 | 11:09

Днес, 04.01.2018 г., в изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 03.01.2018 г. Решение № 1-П/2018 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с оценка за съвместимост по смисъла на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, по внесено на 13.08.2008 г. уведомление за инвестиционно предложение „Техническа помощ за подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав и съпътстващи проучвания“ с възложител за българския участък от река Дунав - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 04.01.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.