Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-П/2020 г. за инвестиционно предложение "Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 391.500 до км 390.300"

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 17.08.2020 г. Решение № 1-П/2020 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 512.000 до км 511.000“, по внесено уведомление от „Поларис-8“ ООД, гр. Варна (вх. № 05-08-870/06.03.2020 г.).

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 17.08.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.