Категории
Превантивна дейност

РЕШЕНИЕ № 1-П/2021 Г. ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „АВТОМАГИСТРАЛА РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЧАСТЪЦИ „РУСЕ-БЯЛА“ и „ОБХОД НА ГР. БЯЛА“ УЧАСТЪК ОТ КМ 0+500 ДО КМ 76+040“ - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ С ПРОЕКТ НА ПУП-ПП“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 16.02.2021 г. Решение № 1-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе – Велико Търново, участъци „Русе –Бяла“ и „Обход на гр. Бяла“ участък от км 0+500 до км 76+040“ – реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП“, по внесено уведомление от Агенция „Пътна инфраструктура“ (вх. № ОВОС-6/15.01.2021 г.).

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 16.02.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи