Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение "Газопроводно отколонени "Търговище" - условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 МРа"

05 март 2019 | 11:38

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 05.03.2019 г. Решение № 1-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Газопроводно отклонение "Търговище" - условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 МРа”, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 05.03.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.