Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 Kv „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“

02 юни 2022 | 15:52

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 02.06.2022 г. Решение № 1-ПР/2022 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 Kv „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД– да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 02.06.2022 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.