Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-ПР/2023 г. за инвестиционно предложение „Прокарване на нов експлоатационен сондаж GP-3 в пределите на концесионната площ на находище „Галата“

27 януари 2023 | 14:42

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 27.01.2023 г. Решение № 1-ПР/2023 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Прокарване на нов експлоатационен сондаж GP-3 в пределите на концесионната площ на находище „Галата“ с възложител „Петрокелтик България“ ЕООД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 27.01.2023 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.