Категории
Превантивна дейност

Решение № 10-П/2021 г. за „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, н

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 23.11.2021 г. Решение № 10-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда реда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив”, с възложител „Променергомонтаж“ АД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 25.11.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.