Категории
Превантивна дейност

Решение № 12-П/2021 г. за ИП „Проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД при КВ Бутан в землището на с. Бутан, община Козлодуй“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 01.12.2021 г. Решение № 12-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста, Раздел III от Закона за опазване на околната среда за ИП „Проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД  при КВ Бутан в землището на с. Бутан, община Козлодуй“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 на 02.12.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.