Категории
Превантивна дейност

Решение № 13-ПР/2018 г. за инвестиционно предложение „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“: етап „Газоизмервателна станция (ГИС) Странджа“ и етап „Преносен газопровод от българо-турска

10 октомври 2018 | 15:21

На основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 10.10.2018 г. Решение № 13-ПР/2018 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“: етап „Газоизмервателна станция (ГИС) Странджа“ и етап „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към Транзитни газопроводи ТГ1 И ТГ2” с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Мария Луиза“ 22 на 10.10.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.