Категории
Превантивна дейност

Решение № 173/30.07.2021 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 4-3/2021 г., с което е съгласувана Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Днес, 30.07.2021 г., във връзка с чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 30.07.2021 г.

Решение № 173/30.07.2021 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите, с което е съгласувана Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. по Втори вариант

възложител:  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 30.07.2021 г.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.