Категории
Превантивна дейност

Решение № 19/14.02.2018 г. за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 2-П/2018 г.

15 февруари 2018 | 10:12

Днес, 15.02.2018 г., в изпълнение на чл.2а, ал.4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерството на околната среда съобщава за постановено на 14.02.2018 г. Решение № 19/14.02.2018 г. на министъра на околната среда и водите за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 2-П/2018 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя семейни хотели, къща за настаняване и спортни съоръжения в ПИ № 135099 и № 135100, местност „Орта чал“, землище Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ с възложител Петко Любенов Стефанов.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 26.01.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.