Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2019 г. за ИП "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект "Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав"

12 юни 2019 | 09:41

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 11.06.2019 г. Решение № 2-П/2019 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект "Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав (FAST Danube)“ с възложител Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", гр. Русе.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 12.06.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.