Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2020 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на Машинна зала за временно съхраняване на контейнери с РАО/РАМ, активирани материали и СРАО-2б“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 01.09.2020 г. Решение № 2-П/2020 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Преустройство на Машинна зала за временно съхраняване на контейнери с РАО/РАМ, активирани материали и СРАО-2б“, по внесено уведомление от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, гр. София (вх. № ОВОС-25/15.04.2020 г.).

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 01.09.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.