Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2021 г. за ИП "Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол", гр. Никопол

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 24.02.2021 г. Решение № 2-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение (ИП) "Изземване на наносни отложения в р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол", гр. Никопол, по внесено уведомление за ИП от ЕТ "Дани 94 Димитър Митев".

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 24.02.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.