Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2022 г. за Проект на ПУП – изменение на ПРЗ за ГКПП „Станке Лисичково“ с местоположение имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КК на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“

Днес, 29.03.2022 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 29.03.2022 г. Решение № 2-П/2022 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Проект на ПУП изменение на ПРЗ за ГКПП „Станке Лисичково“ с местоположение имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КК на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Агенция „Митници“.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.