Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ЕО, в т.ч. и ОС за проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проекта на Интегриран национален план в областта на енергетиката и кли

Днес, 13.02.2024 г., в изпълнение на изискванията на чл. 7а, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 13.02.2024г.:

Решение № 2-П/2024 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка за съвместимост за проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проекта на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. с хоризонт 2050 г. с възложител Министерство на енергетиката, започнала с вх. № ЕО-4/05.02.2019 г. и ЕО-4/09.04.2020 г. на МОСВ.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.