Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно

05 март 2020 | 10:34

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 05.03.2020 г. Решение № 2-ПР/2020 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 05.03.2020 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕО, ОВОС  и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи