Категории
Превантивна дейност

Решение № 2-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия"

28 юни 2021 | 13:41

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за постановено на 28.06.2021 г. Решение №2-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия", с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 на 28.06.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.