Категории
Превантивна дейност

Решение № 203/20.11.2018 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-3/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г."

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на околната среда и водите съобщава за издадено на 20.11.2018 г. Решение № 203/20.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-3/2018 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.", с възложител Министерство на енергетиката - да не се извършва екологична оценка.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 20.11.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи