Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-П/2019 г. за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 512.000 до км 511.000“

16 юли 2019 | 15:04

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 16.07.2019 г. Решение № 3-П/2019 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 512.000 до км 511.000“, по внесено уведомление от „ДДФ Инвест“ АД, гр. Русе (вх. № ОВОС-80/04.10.2018 г.).

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 16.07.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.