Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-П/2021 г. за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на разпределителен газопровод с начална точка Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Исперих и крайна точка поземлен имот

Днес, 01.03.2021 г., на основание чл.56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 01.03.2021 г. Решение № 3-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите от за прекратяване на процедурата по глава VI от Закона за опазване на околната среда и водите, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на разпределителен газопровод с начална точка Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Исперих и крайна точка поземлен имот с идентификатор 24030.502.28 по кадастралната карта на град Дулово, Промишлена зона - Юг“ с възложител „Каолин“ ЕАД.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.