Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-П/2022 г. за проект на Програма „Развитие на регионите“ за програмния период 2021 – 2027 г., версия от м. октомври 2021 г.

Днес, 14.06.2022 г., във връзка с чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за издадено на 13.06.2022 г.

Решение № 3-П/2022 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на административното производство по екологична оценка (ЕО), в т.ч. и оценка на съвместимостта по уведомление за Програма „Развитие на регионите“ за програмния период 2021 – 2027 г., версия от м. октомври 2021 г., заведено с вх. № НСЗП-172/20.04.2022 г. на МОСВ с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.