Категории
Превантивна дейност

Решение № 3-ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Част Б1: Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“; Част Б2: Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“; Част БЗ: Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

13 май 2019 | 14:58

На основание чл. 8, ал. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 13.05.2019 г. Решение № 3-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Част Б1: Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“; Част Б2: Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“; Част БЗ: Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница етап: „Линейна част“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на МОСВ на адрес бул. „Кн. Мария Луиза“ 22 на 13.05.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „ЕO, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.