Категории
Превантивна дейност

Решение № 30/29.01.2019 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изпълнение на чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на околната среда и водите съобщава за издадено на 29.01.2019 г. Решение № 30/29.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец по трасето на железопътна линия „София – Пловдив“ (включително имоти засегнати от трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) в участъка „Ихтиман – Септември“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ – да не се извършва ЕО.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 29.01.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в МОСВ, в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Документи