Категории
Превантивна дейност

Решение № 32/06.03.2020 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка (ЕО) № 2-3/2020 г., с което е съгласуван Предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Аксаково

06 март 2020 | 11:13

Днес, 06.03.2020 г., на основание чл18а от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 06.03.2020 г. Решение № 32/06.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка (ЕО) № 2-3/2020 г., с което е съгласуван Предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Аксаково.

Решението е поставено на обществен достъп на информационното табло в сградата на Министерство на околната среда и водите на адрес бул. "Кн. Мария Луиза" 22 на 06.03.2020 г.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация