Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция – България (ITB)“

29 август 2018 | 16:24

Днес, 29.08.2018 г., в изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 29.08.2018 г. Решение № 4-П/2018 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедурата по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция – България (ITB)“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 29.08.2018 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка и ОВОС“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.