Категории
Превантивна дейност

Решение № 4-П/2021 г. за ИП „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София с тунел под Петрохан“

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 31.05.2021 г. Решение № 4-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана - София с тунел под Петрохан“, по внесено уведомление от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 31.05.2021 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.